Site Güncellenmesi: 1 Ocak 2001
| Bilim ve Teknoloji Örgütleri | İnsanbilim | Yöntembilim | Din - Fen İlişkileri |

 
 

 


 
 
 
 

 

Felsefede Yöntemblim Kuramı 
(Hikmet)


Bilgideki Çift kutupluluk
Zaman Mekan Kadrosu
Lojiko-Matematik Berzahlar
İlm-i Usul: Yöntembilim
Yöntembilimin Olanakları
Yöntembilimden Fizikötesine
Yöntemcinin Uyarısı

Eleştiri ve Görüşleriniz İçin: osmanziya@hotmail.com

Sayfa Hakkındaki Düşünceleriniz İçin (WebMaster): mbugucam@yahoo.com

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Y Ö N T E M B İ L İ M İ N         Ç A Ğ R I S I

Bilgibilim  (Epistemoloji) alanında, Yöntembilim (Metodoloji) konusunda yaptığım denemeleri yayınlayıp bu denemelerin özünde varolan özgün düşünme usulünü sizlere tanıtmak ve  eleştirinize sunmak istedim. 

Hemen belirtmeyelim ki “YÖNTEMBİLİMİN ÇAĞRISI” konusunda yazacaklarımız ve çizeceklerimiz, olmuş  “ürünler” ve bitmiş sonuçlardan ibaret kategorik "bilgiler" değil, oluşmakta ve gelişmekte olan “düşünme etkinliğime”,  sizleri davet etmekten ibarettir. Amacım, belirli bir inanç ya da içerikli bir düşünce sunmak değil; düşünme modelime, tefekkür işlemlerime, entellektüel prosedürlerime sizleri tanık etmek, bilgi çağının imkanlarından yararlanarak monologumu, diyaloğa çevirmektir. 

Eğer ilginç bulursanız, iltifat edersiniz, birlikte sesli düşünerek yeni bir marifet elde ederiz. Bulmayıp uyarırsanız belki bir yakın dostumun eleştirdiği gibi “ kartezyen kuyusunda”  boğulmaktan kurtulabilirim. Eğer boğulmazsam yarım resmi bilimin eleştirisini yapmak ve yanlı sözde felsefeyle savaşmak bu suretle bilimimi bütünlemek ve felsefemi içerikten arındırmak idealimdir. 

Yetkin ve profesyonelce bir iddia olmasa da  amatörce fakat ciddi bir dava olan bu “Yöntembilim Çağrısı”nı yapan bir kişi olarak, “akademik” bir felsefe eğitimi görmedim. Fakat  çağın “epistemik  sorunlarının” derin tasasını duymuş birisi olarak “düşünmek ve konuşmak” için, ilm-i usul konusunda çözüm ve önerilerini kamuya sunma sorumluluğunu taşıyan bir  “insan” olmayı yeterli buluyorum. Yetkin ve yeterli olmanın yetenek ve birikimden çok,  Kainattan Kitaba, Tecrübeden Akla, bütün bilgi kaynaklarını hiç birini yadsımayan, aksine onların hepsini bütünleyen bir ahlak ve tümleyen bir akideden  yana  tutum  izlemeye bağlı olduğuna,  bi-lateral (zülcenaheyn) yani çiftkanatlı olmanın gerekliliğine inanıyorum. 

1990/91 yıllarında “Osman ZİYAOĞLU” ismiyle Araştırma Dergisinde yöntembilme ilişkin bazı denemelerim yayınlandı. Ancak 4444  yöntemi dediğim bu düşünme modeli; kavramı noktaya, önermeyi çizgiye, tasımı biçime ve anlatımı geometrik yapıya indirgeyen bir metottur. Yazılı anlatım yerine “şemalı” gösterime dayandığından, sözle betimleme yerine  kartezyenik eksenlerde “görsel” kazandırmanın  yeniliğinden ve  kitapla geniş bir iletişim ve etkileşim ortamına açılmadığından,  kullandığım “metodik”in,  şimdiye kadar bir yansıma olanağı bulmadığını düşünüyorum. 

Buyuruluş (KİTAP),  isteyeni,  istediği dine bağlanmakta  ve onun bir yoruma katılmakta özgür bırakır. Yaratılış (KAİNAT) da  dileyeni,  dilediği “kimse” ya da “nesne”ye  inanıp tapmakta özerk kılar. Fakat hangi “izm”de giderseniz gidiniz  ne tür bir “ist” olursam olayım; iş düşünme ve araştırmaya gelince, gerçeğin zenginliği ve ayrıntısı ile  olgunun çeşitliliği ve olanakları, salt alana ilişkin bu  kesin mantığı yürütmez ve katı anlayışı geçersiz kılar. Zaten tarikat ve fraksiyonların, mezheb ve doktrinlerin çeşitliliği bunun bir kanıtıdır. Bunun için nisbi varlıklar ve olaylardan söz edeceksek ve izafi kavramlar ve ilişkileri konu  açacaksak “toptan kabul yada toptan ret” taşıyanlar bizim semtimize uğramasın. Çünkü bu sitede,  kesin kanı, hazır veri, bitmiş bilgi, durmuş düşünce, donmuş görüş yoktur.

Bu  web ortamında giriş mahiyetinde yayınlanacak “yazılar” iki bölümden ibaret olacaktır. BİRİNCİSİ YAZI BÖLÜMÜ (Text).  Bu bölümün “Kuram” kısmı, yöntembilimimi formüle etme denemesi yapma ve profesyonellerin görüş ve eleştirilerini alma  amacını taşımaktadır. Yazı bölümünün  “Uygulama” kısmı ise yöntembilimi  ilgi duyan herkese tanıtma ve öğretme amacını taşıyacaktır. İKİNCİ BÖLÜM  ŞEMALARDIR (Grafik). Bu bölümde her bir sahife (analitik düzlem) de bir kavramı bir anlam çevresiyle bütünleyen, bir konunun çeşitli yanlarını tümleyen  ve bir düşünceyi  muhtelif  yönlerini entegre eden tasarlama, kurgulama ve imgelemeler yer alacaktır. 

Kuram ve uygulamaya ilişkin  birinci bölümdeki yazılardan sonra, e-mail alışverişleri dışında yazılı bir metni yayınlamayı düşünmüyoruz. Bundan sonra ikinci bölümde, bu güne kadar yaptığım şemalardan seçtiklerim ile yayınlanmasını gerekli bulduğumuz yeni kurgulama şemaları yer alacaktır. 

Değerli eleştiri ve önerilerinizi almak ümideyle,  yeni görüş ve düşüncelerinize  ulaşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.