TAZİMAT-I LAFE

ŞUUNAT-I CELALİ VE TAKDİSAT-I TESBİHİ

1.Er-Rahman; Dünyada kafir ve mümünlere merhametli.Rezzak. (7 sıfat)

2.Er-Rahim; Ahirette müminere merhametle. Mağfiretini onlara hasreden.

3.El-Kerim; Cömert. Müsamahakar. Şerefliy. Muhterem. İhsan ve İnayet Sahibi.

4.El-Hamid; Hamd edilen, Hamd kendisine mahsus olan.

5.El-Hakim; Hikmetli, Gayeli iş gören. Mevudatın hakikatına vakıf olan.

6.El-Mecid; Azametli, Şerefli.Galib. 

7.El-Melik; Mülk ve melekutun sahibi. Padişah. Malik.

8.El-Kuddus; Mukaddes. Kusur ve noksanlardan müberra olan.

9.Es-Selam; Ayıp ve afetlerden salim olan.

10.El-Mü'min; Korkulardan emniyet veren.

11.El-Müheymin; Koruyan. Himaye eden. Hâfız. Hıfz edici. 

12.El-Aziz; İzzetli. Mağlubiyeti imkansız. Galib.

13.El-Cebbarü; İstediğini mutlaka yapan. Dilediğine muktedir olan.

14.El-Mütekebbiru; Büyüklenen.

15.El-Halık; Yoktan yaradan.

16.El-Evvel; (En) evvel. İlk

17.El-Ahir; (En) ahir. Son

18.Ez-Zahir; Görünen. Açık, belli ve meydanda olan. Dış.

19.El-Batın; Gizlenen. Görünmeyen, kapalı ve saklı olan. İç.

20.El-Bari; Düzgün, tertipli ve güzel yaratan. Uzuvları ve cihazları birbirine ve kainata münasip yapan

21.El-Musavvir; Tasvir eden. Her şeye güzel ve uygun şekil ve suretler veren.

22.Et-Tevvab; Tövbeleri kabul eden.

23.El-Vehhab; Hibe eden. Bağışlayan. Çok fazla ihsan eden.

24.El-Bais; Yeniden yaratan. Ölüleri dirilten. Peygamberleri gönderen.

25.El-Varis; Mirascı.

26.El-Kadim; Başlangıcı olmayan. Eski.

27.El-Mukim; Her şeyi ayakta tutan ve devam ettiren.

28.El-Ferd; Tek. Eşsiz. Örneği ve benzeri olmayan. Misilsiz ve Şebihsiz.

29.El-Vitr; Yalnız. Tenha. Tek olan.

30.En-Nur; Her çeşit zulmetin Zıddı. 

31.Es-Settar; En çok gizleyen ve örten.

32.El-Celil; Yücelik. Celadet (Kuvvet ve Şiddet) sahibi. Ulvi.

33.El-Cemil; Çok güzel ve mükemmel.