SALAVAT-I TAYYİBE

ŞUUNAT-I CEMALİ VE TAKDİSAT-I TAHMİDİ

34.El-Kahir; Yenen. Galip gelen. Zorlayan. Mecbur eden.

35.El-Kadir; Kudret sahibi. Her şeye gücü yeten.

36.El-Melik; Hakim-i mutlak. Hükümdar. (Daimi sıfattır)

37.El-Muktedir; Kadir. Kudreti mutlak olan.Güçlü, kuvvetli. Her işe gücü yeten.

38.El-Alîm; Bilen. İlmi ezeli ve ebedi olan.

39.El-Allam; En çok bilen. Herşeyi hakkıyla bilen.(Mahluka izafe edilemez.)

40.El-Azîm; Büyük. Yüce. Çok ileri.

41.El-Gafur; Mağfiret eden. Suçları en çok affeden.

42.El-Halim; Yumuşak muamele eden. Cezayı tehir eden.

43.El-Vedud; Çok şefkatli. Kendisine çok sevgi beslenen.

44.Eş-Şehid; Şahid olan. İlminde her şey hazır olan. İlminden bir şey 

kaybolmayan.

45.Eş-Şahid; Şahitlik yapan.

46.El-Kebir; Büyük.Yüce.Âli.

47.El-Müteal; Âli.Büyük.

48.El-Latîf; Cisimle alakası olmayan. Şirin. Çok lutfedici.

49.Es-Semi'; İşiten.

50.El-Kefil; Kefil olan.

51.El-Karîb; Çok yakın.

52.El-Basîr; Gören.

53.El-Hakk; Varlığı hiç değişmeyen. İbadete layık bulunan. Her hakkın sahibi 

olan.

54.El-Mübin; Hakkı hakikatıyla açıklayan. Dilediğine doğru yolu gösteren.

55.Er-Rauf; Çok acıyan. Esirgeyen. Merhamet sahibi.

56.Et-Tâhir; Temiz. Pak

57.El-Mutahhir; Temizleyen. Temiz yapan.

58.El-Mücemmil; Güzelleştiren. Güzel Yaratan. 

59.El-Mufaddıl; Faziletlendiren. İyilik eden ve ni'met veren.

60.El-Müzhir; İzhar edici. Gösterici.

61.El-Mün'im; Nimet veren. Yediren, içiren.

62.Ed-Deyyan; (Farsça) Herkesin hesabını ve hakkını en iyi bilen ve veren. 

Kahhar. Hâsib, Hâkim, Râi.

63. Es-Sultan; (Farsça) Padişah. Kuvvet, kudret ve hakimiyite olan.

64.El-Hannan, (Farsça) Rahman ve Rahim olan. Çok merhametli olan. 

65.El-Mennan; Ni'met veren. En çok ihsan eden. Lutfedici.

66.El-Ehad; Tek.