TAHİYYATI-I MÜBAREKE

ŞUUNAT-I KEMALİ VE TAKDİSAT-I TEKBİRİ

67.Es-Samed; Her şeyin muhtaç olduğu hiçbir şeye muhtaç olmayan.

68.El-Hay; Diri.

69.El-Kayyum; Bütün eşyanın kendisi ile ayakta durduğu daimi varlık. Ezeli ve Ebedi olan.

70.El-Adl; Adalet (...) üzere olan.

71.El-Hakem; Haklı ve haksızı ayıran hakem.

72.Et-Talib; İsteyen.

73.El-Matlub; İstenilen.

74.El-Habib; Seven. Dost.

75.El-Mahbub; Sevilen. Sevgili.

76.Et-Tabib

77.El-Fettah; Her şeye layık şekil açan. Darlıktan kurtaran. 

78.El-Gaffar; Mağfireti çok. Günahları bağışlayıcı.

79.Eş-Şâfi; Şifa veren. 

80.El-Muafi;

81.El-Münci;

82.El-Muhsin;

83.El-Mucib;

84.El-Bürhan; Delil, hüccet.

85.El-Müstean; Yardım beklenen. İstiane istenen.

86.El-Mahmud; Hamde ve Medhe layık. 

87.Es-SadukulVa'd

88.El-Aliyyü; Yüce. Çok büyük. 

89.El-Ganiyyü; Zengin.

90.El.Kâfi; Yeten. Vafi. Başka şeye ihtiyaç bırakmayan.

91.El-Bâki; Ebedi. Daimi. Sonsuz. Kalıcı.

92.El-Hâdi; Hidayete, doğruluğa eriştiren. 

93.Es-Settar; Günahları, kusurları örten.

94.El-Atuf; Çok acıyan, pek merhametli.

95.El-Maruf; Bilinen. Meşhur.

96.Es-Sübhan; Zatında, sıfatında ve ef'alinde kusurdan münezkeh olan.

97.El-Eman; eman, imdad, emniyet, af ve yardım istenen.

98.Âhiyyen; Hannan. Rahman ve Rahim olan. 

99. Şerahiyyen; Mennan. Rahman ve Rahîm olan.