LOJİKO-MATEMATİK  BERZAHLAR (LEVHA-6/7)

Demiştik ki bilgi dünyasına temel olarak önerdiğimiz analitik düzlemde dört ayrı alan (saha)  var ve bu  alanlar  arasında arayüzler (berzahlar) bulunmaktadır. Bilindiği üzere “arayüz”  bilişim ve bilgisayar çağının kilit kavramıdır. Evren ara-yüzlerle doludur. “BEYNE-HÜMA-BERZAH” sözünün  anlamı “ara-iki-perde” dir. Us ve göz ani nazar ve basar kendisi böyle olduğu gibi işinde ve evrende de daima böyle “iki alanı aralayan perde”leyen  araçları ve olguları yapar ve saptar durur.

Şimdi Naklin ve Aklın bu (BERZAH) ARAYÜZ terimini  geniş kapsamda  ve genel anlamda  düşünürsek,  berzahlar,  alanları  hem bir perde  ve duvar  gibi  ayırırlar hem bir kapı ve köprü gibi birleştirirler. Ya da yarısaydam camlar veya yarıgeçirgen zarlardır. Ya da iki yan arasında iletişim ve etkileşimi sağlayan tampon alanlar ve ara bölgelerdir. Yada iki katmanı birbirine bağlayan, ikisi arasında iletişime ve etkileşime imkan veren;  geçiş, başkalaşım, değişim, dönüşüm, çevirim  yapan ara-katman, araç, aygıt, dil ve gönüllerdir. bilgisayar ve motor, mantık ve  matematik, ,  akıl ve dil gibi.

Şimdi sol ve sağ yanlar ile yukarı ve aşağı uçlardaki bu arayüzleri  teker teker kısaca tanıtalım:

(LEVHA-6) (SOL VE SAĞ)
Önce  SOL TARAFA bakalım: ( sol ortayı matematik  üstü aritmetik altı geometri olarak adresliyoruz.) Sol üstteki Sayıl alan, ARİTMETİK formülü temsil eder. Sol alttaki  Nicel  ise alan, GEOMETRİKçizgiyi temsil eder. Ortadaki MATEMATİK ise  aritmetik ve geometri arasında bir berzahdır. Yani yöntembilimin de esası olan kartezyen koordinatlar, FKB bilimlerinde,  SÜREKLİ çizgiyi SÜREKSİZ formüle, hadd-formülü hatt-çiziye dönüştüren matematik bir tasarım aracı  olarak kullanılmaktadır.

Remz-i rakamın ihsası ile vasf-ı hattın imtidadı  arasında muayyen dönüşümün vasıtası  olan matematik,  FKB ilimlerinde  mizan ve veznin  (ölçü ve tartının)  öneminin anlaşılmasından sonra, bilimlerin vazgeçilmez temeli olmuştur. Ölçülebilir ve belirlenebilir somut mekan idrakine dayanan bu Fıtri arayüz l611 yılında  Descartes’in eliyle bilime hediye edilmiştir.

Şimdi SAĞ TARAFA bakalım:(sağ ortaya lojik üste filoloji alta filozofi )Sağ üstteki   Sözel alan,  dil simgesini temsil eder. Sağ alttaki  Nitel alan ise ,  düşünce imgesini temsil eder. Ortadaki LOJİK ise, biçimsel FİLOLOJİ VE içerikli FİLOZOFİ arasında bir  “interface”dir. Yani Mantıki, kavramsal TEFEKKÜR ve nutkun terimsel TEKELLÜM  berzahıdır.  Lojik  berzah, matematik  berzahın hem PARELELİ hem kökenidir diyebiliriz. Mantıki berzahta  akli zaruretler ve lisan kaideleri , matematikteki kuramsal katiyetin kaynağını teşkil etmekle beraber düşüncede takdir ve tercihe yer verdiği için pratik olarak (Akl-ı Ameli) içinde hürriyeti ve muhtariyeti de bulundurur. Mantık, Aristo’dan beri hafiza ve zekamızın, lisan ve hadsimizin disipline edildiği bir ilim dalıdır. İlk yöntembilimdir. Bu vaz’i arayüz, düşenceyi dile dönüştüren , dili düşünceye çeviren klasik bir kurgulama aracıdır.

Tercemeden tevile doğru geniş kodifikasyon alanını içeren ve insanın kuvve-i vahimesinin kurgulamasının incelenmesini gerektiren sorunlar, yöntembilimin ve bilgibilimin değerli ve önemli ilginç bir konusunu teşkil eder.

Günümüzde  bu iki berzahı birleştiren yani matematik tasarım ile  mantıki kurgulamayı  bir bütün halinde  lojiko-matematik hakikat olarak ele alan bir yaklaşım var. Bazı dil ve  bilim felsefelerinin yaklaşımı olan bu konuyu onların araştırmalarına bırakarak biz yöntemimizin lojiko-matematik kökeniyle  ilgili başka bir  gerçeği işaretlemek istiyoruz.

(LEVHA-7): (ÜST VE ALT)
Şimdi ÜST TARAFA bakalım: (ortaya  commpüterik sağ yan software sol yana hardware) Üst sağdaki  Sözel alan, harfleri ve rakamları içeren desimal  karakterlerdeki YAZILIM  gerçeğini temsil eder.

Üst sol daki   Sayıl alan ise,  elektirik ve manyetik  kutupları içeren binarik patternlerdeki DONANIM gerçeğini temsil eder.

Ortadaki   digital COMPÜTERİK arayüz ise, belge haline getirilmiş  bilgiyi işleyip başka bir belgeye dönüştüren berzahdır.  Sibernetik bir arayüzdür.

Tasarımın  bu sayıl / sözel dönüşümü, doneyi dataya yani ham bilgiyi işlenik veriye çevirir. Fakat bunu   ışık hızında okuyan  bir işlemeci  ile  atom küçüklüğünde yazan bir bellek  kullanarak yaptığından zekamızın ve hafızamının yükünü olağanüstü bir şekilde hafifletir.

Demek çağdaş bir kağıt kalem olan bilgisayar, vaz’i/lojik ve fıtri/matematik arayüzlerin birleşik kuvvetini kullanan katmerli sun’i bir beyn-i berzahdır.

Bu arayüz, değişmez katlayıcı (math.) ve karşılatırıcı (log.)’nın sayıl ve sözel değişken ve değerleri “değiştiren” (operat) işleviyle data ve program donelerinin  okunup yazılması esasına dayanır. Bu aygıt, bugün internet ile iletişim ve etkileşimin küresel bir ara yüzü haline geldi. Bilgi ve bilim ile uğraşan herkesin mutlaka kullanmak ve yararlanmak zorunda olduğu bir araç oldu.

Şimdi de ALT TARAFA bakalım. ( Ortaya  metodik sağ yana mental sol yana vital) Yukarıda nasıl bir katmerli arayüz varsa, burada da başka bir katmerli lojiko-matematik berzah bulunması gerekir.

Eğer buraya kadar  solda, sağda ve üstte anlatılan üç berzahın  benim vehmin  yada hayalim  olmadığına inanıyorsanız UFKUN ALTINDA GİZLENEN  METODİK  dediğim dördüncü bir berzahın bulunması gerektiğini kanıtladım demektir.

Bu berzah,   hayatın VİTAL süreçleri ve şuurun MENTAL  işlemleri ile arasında bulunan ayo kapu ve  ara yüzüdür. Bu interface’yi herkes kullanıyor ama formüle edilmediği için karanlıkta kalıyor. Bütün bilgi aygıtlarımız ve bilim etkinliklerimizin yer aldığı bu  BERZAHIN  ayrıntılı incelenmesini yöntembilime  bırakıyorum. İşte ilm-i usul  denilen bu şuur yönetimi,  sadrızımın  sırri bir arayüzüdür. Düşüncede nicel ve nitel çevirimini yaparak boyut ve  kavrama bağlantısını kuran  bu berzaha 4444 YÖNTEMİ adını veriyorum.

Yukarıdaki dışyüzde , çağdaş kağıt ve kalem olan  sibernetik ara yüzün belge üretimini , aşağıdaki içyüzde  hafıza ve zekanın koordinatik bilgi üretimiyle besleyecek bir alan olacak bu İLM-İ USUL, insanın ufuklarını açacak disiplinli bir düşünme tarzından başka bir şey değildir.

Deneme ve yanılmanın zaman alıcı ve çağrışımın rasgeleci dörtte birlik gücünü artıran bu YÖNTEMBİLİMİN dört dörtlük BİRLEŞİK GÜCÜ, düşünceye kanat takacaktır. Bizce fen ve dinden elini çekmiş  yeni bir felsefe olan bu yöntembilim, aynı zamanda fen gibi rüştünü ısbat ederse hikmet etkinliğinin  onur ve saygınlığını artıracaktır. Çünkü temelleri ve içerikleri ve bunlarla  kurulan düzen ve dizgeleri  ilgili alanlarına yani dine, fenne ve sanata  bırakıp kendi alanına  çekilmiş ve yükünü hafifletmiştir.