YÖNTEMBİLİMİN OLANAKLARI

Yöntembilimi tanıttıktan sonra sıkça karşılaştığım bu metodun “ne işe yaradığı?” sorusuna geçmek istiyorum. Bu soru aynı zamanda bu aracın ne gibi yetenekleri olduğunun bilinmesi ve bu gücün hangi olanakları taşıdığının anlaşılması ile de yakından ilgilidir.

Yöntembilimin evrensel olan nesnel formlar (biçimler/şekiller)  ve tümel normlardan (kurallar/kaideler) oluşan  genel araçlarıyla, ortak bir konuşma aracı olan DİLİ ,  “tümel” ve “nesnel” müşterek  tartışma PLATFORMU haline getirilerek  genel bir tanımlama ve açıklama TEKNİĞİNİN  geliştirileceğini düşünüyoruz. İnsanların kişisel istek  ve özel çıkarlarının ikinci plana atıldıkça Ortak Aklın ve Müşterek Vicdanın bu olanakları taşıdığını ve BİLİM VE HUKUKU evrenselleştireceğini anlıyoruz.

İsteyen teist isteyen ateist seçenekte özgür, bu seçimi  doğmatik yada septik renk  ve tonda kullanmakta özerk olduğunu hem fıtratta verilmiş hem şeriatta öngörülmüş olduğunu saptadıktan sonra içeriksiz felsefe olan yöntembilimin bu çalışmaları sayesinde  Vahyi ve Nakli kaynaklar seçilip öne alınarak  dinden alınan aksiyomatik ülkü ve temellere ve fenden alınan empirik veri ve  içeriklerle daha doğru ve  gerçek daha iyi ve güzel  sistematikler yapılacağını umuyorum.

Çünkü bu yöntemle fen ve din mabeyninde uyum ve denge oluşacak, bilgi  kaynakları ve bilgi aygıtları arasında dayanışma ve yardımlaşma  sağlanacaktır. Çünkü teorik olarak bu yöntemle aksiyomatik birlik sağlanırsa, pariter yarımlık ve informatik dağınıklık azaltılacak; dialektik yanlılık ve lojik çelişki en aza indirilecektir.

Çünkü pratik olarak bilgilerin tasnifi ve işlenmesi kolaylaşacak, bilimlerin külliyet ve safiyeti  artırılacak, felsefe fen ve dinden elini çekerek istiklaliyetine kavuşacaktır.

Bu yeni hikmetle kurgu ve kuramlarımız  daha sağlam ve sağlıklı olarak oluşturulacaktır.

Kısaca  Özgür din  ve özgü fennin, Özgün  sanat ve örgün hikmetin BİRLEŞİK GÜCÜ,   bizi Hak ve hakikate daha çabuk ulaştıracak iyi ve güzele daha kolay eriştirecektir.

Bu araç ve tekniklerle, bilim ve hukukun yani bütün düzen tasarım ve uygulamaları ile her türlü dizge kuram ve edimlerinin doğruya daha yaklaşık  ve gerçeğe daha yakın  olacağını düşüyoruz. Akıl ve kalbin tam ittihadı ile zeka ve hafızanın tam istihdamı gerçekleşeceğini bekliyoruz.

Çünkü yöntembilim kendi alanında sisteme karşı olduğundan bilim ve hukuku dondurmayıp diri tutacaktır. Böylece sürekli akan ve eskiten zaman içindeki   insan hayatında mukadder  değişme ve gelişmeler daha kolay yakalanacaktır. Böylece global  ümran (bilim ve  teknoloji  ile  bayındırlık ve tıp) ve lokal hars (hukuk ve  ideoloji   ile  ekin ve ahlak) daha iyi bir medeniyet, daha güzel bir uygarlık ve daha yetkin bir dünya için ele ele verecektir.

Bunun için iyi niyetli içtenlerin, hem yurtsever hem insaniyetperver kimselerin desteği ve yöntembilimin teknolojik ve ideolojik çelik ışığı ile  ekonomik ve politik çıkarların daha iyi dengelendiği bir dünya barışını bekliyoruz.

Nakli ve akli belge ve kaynaklarla ortaya konulan insanın evrenden  yararlanma ve kendini yorumlama hürriyetinin  fıtrat ve şeriatla bahşedildiğini nazara alırsak, bu umut ve düşüncemin boş olmadığına da inanıyorum.

Bilim tarihinde, ışınların elektromanyetik dalga kurumında  Maxwell’in saf koordinatik denklemleri, Hertz’in radyo dalgalarını bulması ile nasıl pratik ve bilimsel  değer kazanmışsa;  Felsefe tarihinde de kartezyenik koordinatların ölçümle birlikte matematik kullanımı yanında aynı koordinatların mantıki kullanımının geliştirilmesi ile  benzer bir ivmenin felsefe ve hikmette de  kazanabileceğini umuyorum.

Başta da söylediğimiz gibi soyut ve teknik,   kusurlu ve sanatsız;   bu  yazı ve konuyu sabır ve hoşgörü ile bitirebildiğiniz hem tebrik hem teşekkürlerimizi arz ediyorum. Elbette masa başı kurgulamadan doğan  kuruluk ve  sıkıcılıktan başka yine aynı sebepten  yanlışlık ve boşluklar doğacaktır. Doğruya yaklaşmak ve gerçeğe erişmek adına eleştirilmesini ve düzeltilmesini  beklemekte hem hakkınız hem hakkımdır. Bu yanılgı ve yanlışlıkları tarafıma ileteceğiniz  umuduyla resmi bilimin yarımlığını gidermede, sözde felsefenin yanlılığını kaldırmada bize yardımcı olacak yöntembilimi birlikte geliştirmemizi bekliyorum.